Site Loader

I starten hvor man begyndte at kunne handle på nettet, der var det svært at finde de forskellige webshops som var det. Grunden til det var, at man skulle kende URL på den webshop man gerne ville finde, for der var ikke rigtig et katalog man kunne slå op i, for at finde frem til det man gerne ville. Der begyndte derfor at komme forskellige kataloger sådan, at man kunne besøge dem ,for at finde de forskellige hjemmesider der findes. Det virkede meget godt, men der kom lynhurtigt rigtig mange forskellige hjemmesider, så det blev svære at finde hjemmesider. Problemet var nemlig lidt i modsætning til i starten, hvor der var meget få hjemmesider, for lige pludseligt der kom der rigtig mange, så det var svært at skabe sit et overblik over dem der var.

Siden dengang der er antallet virkelig eksploderet, og i dag der ville de gammeldags link kataloger, være total uoverskuelige, at man aldrig ville finde noget som helst. Dette er nok netop årsagen til, at Google fik så stor succes som de fik, for her foregår det på en helt anden måde, og firmaet forsøger hele tiden på, at leverer de søge resultater der passer bedst til din søgning. Der er lidt forskellig holdning til, hvor gode de enkelte søgeresultater er, men uanset hvordan man vender og drejer det er, så er der ingen tvivl om, at det er meget lettere at finde frem til det man søger, end det var før i tiden. Der er heller ikke nogen tvivl om, at der ikke er andre der kan leverer noget der er bedre, så det er derfor den bedste mulighed vi har.

Der er dog også andre muligheder for, at folk finder din hjemmesider. Det er på nettet på den helt samme måde, som det er i offline verdenen, at der er steder hvor man kan få folk, ved at lave nogle annoncer. Det kan f.x være på de store sociale medier eller andre steder, hvor der kommer rigtig mange dagligt. Hvis man tænker sig lidt om, og forstår at vælge den målgruppe man gerne vil ramme, så behøver det ikke være særlig dyrt, og det er muligt at sælge rigtig meget på den måde. Prøv at kontakte et firma med stor viden indenfor markedsføring på sociale medier, for det er en god og billig måde at udbrede kendskabet til din virksomhed, og på den måde sælge en masse produkter. Det kan gå rigtigt stærkt at sælge på den måde, og du kan udvide dit salgsområde løbende som i har lyst til det. Der er jo netop ikke nogen grund til, at du bare skal vælge at begrænse dig. Det gælder om når man driver virksomhed, at man ikke lader sig begrænse, men man skal løbende se og gribe de muligheder der er for netop jeres virksomhed. Se meget mere om, hvad du har af muligheder på Facebook, og andre sociale medier. Der er et utal af muligheder, så grib dem og få succes med din markedsføring.

 

 

Tags

  • iphone 4s cover

Post Author: Brumbassen